Ademhalingstherapie

Hoe je ademt is hoe je leeft

Gadella Coaching

Ademen is JA zeggen tegen het leven

Algemene voorwaarden:

Angelique heeft coach praktijk Gadella Coaching met als doel haar klanten te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen in de ruimste zin des woords.

Angelique zal haar werkzaamheden verrichten onder de navolgende voorwaarden die op elke behandeling van toepassing is.

  1. De inhoud en uitvoering van de opdracht stemt Angelique naar eigen inzicht af met opdrachtgever zonder daarmee enige garantie te geven. Angelique heeft enkel een inspanningsverplichting. Opdrachtgever verstrekt Angelique alle informatie over medicatie en over voorafgaande behandelingen die benodigd is voor een goede uitvoering van de opdracht.

1.2 De coachings activiteiten, trainingen en aanverwante dienstverlening zijn verklarend en gericht op gezondheid, en persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze ontwikkeling naar eigen keuze toe.  Gadella Coaching kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel

  1. Angelique maakt een behandelkaart waarop de noodzakelijke gegevens worden genoteerd. Na iedere behandeling wordt gekeken of er een nieuwe afspraak gewenst is.
  2. De behandelkosten dienen contant betaald te worden. De opdrachtgever ontvangt een kwitantie.
  3. Bij ziekte of vakantie van Angelique is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. Wanneer opdrachtgever verhinderd is dient opdrachtgever dat per e-mail of WhatsApp aan Angelique uiterlijk 24 uur voor tijdstip afspraak kenbaar te maken. Opdrachtgever is dan geen vergoeding verschuldigd. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, is opdrachtgever een vergoeding van € 80,00 per 60 minuten aan Angelique verschuldigd.
  4. Beide partijen kunnen een behandelingsovereenkomst op uiterlijk 24 uur voor tijdstip afspraak zonder opgave van reden beëindigen. Zonder dat men enige vergoeding aan de ander verschuldigd is.
  5. Gadella Coaching is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Klant ongewenst, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gadella Coaching kan worden gevergd.
  6. Angelique zal geheimhouding betrachten van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst en de uitvoering daarvan van opdrachtgever heeft ontvangen.

9.De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie tot een opdrachtgever, worden door Gadella Coaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor heeft gegeven.

9.1 Door Gadella Coaching wordt aan dossiervorming gedaan voor coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage Gadella Coaching.

9.2 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Gadella Coaching.

Klachten

10.Wanneer de Klant niet tevreden is over een door Gadella Coaching geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Gadella Coaching te worden gemeld.
Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd.
Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht zal binnen een termijn van 1 maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt een indicatie aangegeven wanneer uitsluitsel  gegeven kan worden.

Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt voor een periode van tenminste 1 jaar door Gadella Coaching gearchiveerd.

 

  1. Aansprakelijkheid

11.1 Gadella Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van Gadella Coaching.

11.2 Gadella Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

11.3 Gadella Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gadella Coaching is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.4 Gadella Coaching is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

12.Vrijwaring

12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gadella Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan Gadella Coaching toerekenbaar of toe te schrijven is.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gadella Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

13.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
Gadella Coaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort midden Nederland onder nummer: KVK 71234993 BTW nummer is: NL176926628B02.

 Merwedestraat 21

      3812 HL

      Amersfoort

 06-36 39 50 92

info@gadellacoaching.nl

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Angelique Gadella